Language:

Logotipo circuit

Transparencia

1. Organització

1.1 Estructura organitzativa i de funcionament

1.2 Alts càrrecs i directius

1.3 Empleats públics

1.4 Convocatòries: accés i resolució

 • 1.4.1 Convocatòries generals
  (Actualment no hi ha cap convocatòries generals)
 • 1.4.2 Convocatòries de personal laboral
  (Actualment no hi ha convocatòries de personal laboral)
 • 1.4.3 Convocatòries de col•lectius específics
  (Actualment no hi ha convocatòries de col•lectius específics)
 • 1.4.4 Formació per a promoció

1.5 Representació sindical

 • 1.5.1 Nombre d'alliberats sindicals
  (Actualment no hi ha nombre d'alliberats sindicals)
 • 1.5.2 Cost alliberats sindicals
  (Actualment no hi ha cost alliberats sindicals)

2. Economia i finances

2.1 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2.2 Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

2.3 Estabilitat pressupostària: compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

2.4 El Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

 • 2.4.1 Inventari de béns immobles
 • 2.4.2 Béns mobles de valor especial
  (No és aplicable)
 • 2.4.3 Gestió del patrimoni
  (No és aplicable)
 • 2.4.4 Contractació patrimonial
  (No és aplicable)

2.5 Subvencions i ajuts

 • 2.5.1 Subvencions i ajuts públics previstos
 • 2.5.2 Subvencions i ajuts públics atorgats
 • 2.5.3 Control financer de les subvencions i ajuts

3. Contractacions

3.1 Entitats i òrgans de contractació
L'òrgan de contractació de l'entitat és el Director General.

3.2 Contractació programada

3.3 Licitacions en tràmit

3.4 Contractes subscrits

3.5 Execució dels contractes

3.6 Criteris interpretatius, acords i directrius

3.7 Recursos i resolucions judicials

3.8 Estadístiques i registres de contractació

3.9 Convenis

 • 3.9.1 Registre de convenis de col•laboració
 • 3.9.2 Altres convenis

4. Línies d’actuació

4.1 Pla de Govern

4.2 Plans i programes generals i sectorials

4.3 Auditories dels serveis públics
(Actualment no hi ha auditories de serveis públics)

4.4 Informació estadística

4.5 Publicitat institucional
(No disposem de publicitat institucional)


5. Procediments i actuacions jurídiques

5.1 Normativa

 • 5.1.1 Normativa sectorial
 • 5.1.2 Directives, instruccions i circulars
 • 5.1.3 Normativa en tràmit

5.2 Règim d'intervenció administrativa

 • 5.2.1 Actes amb incidència sobre el domini públic
  (Actualment no hi ha actes amb incidència sobre el domini públic)
 • 5.2.2 Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics
  (Actualment no hi ha actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics)

5.3 Revisió d'actes administratius
(Actualment no hi hagut revisió d'actes administratius)

5.4 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública
(Actualment no hi hagut resolucions administratives i judicials amb rellevància pública)

5.5 Resolucions judicials en matèria de transparència
(Actualment no hi hagut resolucions judicials en matèria de transparència)

5.6 Dictàmens i informes

 • 5.6.1 Dictàmens
  (Actualment no hi ha dictàmens)
 • 5.6.2 Informes
  (Actualment no hi ha informes)